Example 9. Dolzhanskiĭ’s three common-tonic keys (odnoimmenye tonal’nosti)