Example 13. Thomas, Mignon (1866), Act II, Polonaise